Оновлено
2018-05-14
15:46

   Кафедра геодезії, картографії та управління територіями утворена у складі географічного факультету з 1 вересня 2009 року. Завідувачем кафедри є професор, доктор географічних наук П. О. Сухий. Навчальну і методичну роботу на кафедрі проводять: доктор географічних наук П. О. Сухий; кандидати географічних наук, доценти С. М. Білокриницький та Я. П. Скрипник; кандидати географічних наук, асистенти С. В. Дутчак та І. С. Березка; асистенти Т. В. Гуцул, К. В. Дарчук, Л. М. Крупела, М. П. Ранський, В. І. Сабадаш, Я. В. Смірнов, старший лаборант кафедри Н. А. Дайка, завідувач картографо-геодезичною лабораторією Ф. М. Кострюков та провідний фахівець цієї лабораторії Т-М. Атаманюк.
   Науковий напрямок кафедри: картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт. Співробітники кафедри беруть участь у виконанні наукової теми: «Удосконалення топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастру природних ресурсів із застосуванням геоінформаційних технологій і систем». Головні результати виконання наукової теми передбачають: з’ясування структурно-функціональних особливостей топографо-геодезичного і тематико-картографічного забезпечення, як науково-дослідницького процесу в галузі землевпорядкування, так, і власне, здійснення кадастру природних ресурсів; на основі наукового аналізу історичного процесу природокористування в Західноукраїнському регіоні формування інформаційної бази даних і бази знань; застосування сучасних методик, ГІС-технології і геоінформаційного картографування в процесі виконання досліджень; вдосконалення методичних засад землеоцінювання та вивчення просторових закономірностей впливу географічних умов і процесів на оцінку природних ресурсів.
Основні напрями наукових досліджень працівників кафедри: соціально-економічні аспекти формування та розвитку агропродовольчого комплексу, оцінка агроекологічного потенціалу території, особливості розподілу та використання земельних ресурсів, соціально-економічне картографування (П. О. Сухий, К. В. Дарчук); картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт (С. М. Білокриницький, М. П. Ранський, Л. М. Крупела), ГІС-технології, картографія, ландшафтознавство (Я. П. Скрипник, К. В. Дарчук), районна планіровка, технікоекономічні засади формування оцінки земель (М. П. Ранський), морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження на територію з метою прогнозування несприятливих процесів (І. С. Березка), географічні аспекти управління регіональним розвитком територій та туризму, прогнозування та планування розвитку територій з урахуванням природоохоронних і суспільних потреб (С. В. Дутчак, К. В. Дарчук).
За результатами наукових досліджень опубліковані наукові монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези доповідей. Результати наукових досліджень працівників кафедри доповідались на міжнародних, державних і регіональних конференціях, з’їздах, конгресах, семінарах. За результатами наукових досліджень захищено докторську (П. О. Сухий, 2009) та підготовлено до захисту кандидатські дисертації (І. С. Березка, І. С. Вах). Кількість публікацій: 1 монографія, 2 підручники, 23 навчальних посібники, 94 статті, 58 матеріалів і тез доповідей, 11 методичних розробок і вказівок та ряд інших публікацій та картографічних творів.
Значне коло наукових інтересів викладачів дає можливість ґрунтовної підготовки студентів з напрямів, що розвиваються на факультеті, зокрема: геодезія, картографія та землеустрій; географія; соціальна і економічна географія; туризм; менеджмент організацій.
Кафедра геодезії, картографії та управління територіями має налагоджені зв’язки із Національним університетом «Львівська політехніка», кафедрами геодезії та картографії та соціально-економічної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою геодезії та картографії національного університету біоресурсів і природокористування України, Головними управліннями земельних ресурсів областей Західної України, державним науково-виробничим підприємством «Чернівецький геоінфоцентр», регіональними філіями державних підприємств «Центр державного земельного кадастру» та іншими організаціями і установами України.
   Кафедра забезпечує викладання курсів, які забезпечені навчально-методичними комплексами: «GPS-технології в землевпорядкуванні»; «Аерокосмічні методи дослідження»; «Географічні аспекти регіонального розвитку»; «Географічні інформаційні системи»; «Геодезія»; «ГІС і бази даних»; «Дистанційне зондування Землі»; «Економіко-географічне районування»; «Землевпорядне креслення»; «Інженерна геодезія»; «Інженерна геодезія та практикум»; «Інформаційні системи в землеустрої»; «Історія туризму»; «Картографія»; «Картографія та картографічне креслення»; «Комплексне планування соціального і економічного розвитку поселень і адміністративних районів»; «Математична обробка геодезичних вимірів»; «Методика викладання землевпорядкування у ВШ»; «Методика наукових досліджень в управлінні територіями»; «Методологія і методика наукових досліджень»; «Міжнародні аграрні ринкові відносини»; «Метрологія та стандартизація»; «Організація та прогнозування АПК»; «Основи районної планіровки»; «Проектування доріг місцевого значення»; «Тематична та соціально-економічна картографія»; «Топографія з основами геодезії»; «Туристичний практикум»; «Управління регіональним розвитком туризму»; «Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі»; «Практикум з геоінформаційного картографування» та ін.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterµш¶@Df1‚Иchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.